Landsbygdsutveckling och kultur

Varför bygdegård?

Göra verklighet av politiska beslut

Bygdegårdsverksamheten ger en viktig grund för två aktuella politiska frågor: Landsbygdsutveckling och kultur som når hela länet. Politiska företrädare men också andra olika typer av regionala och kommunala tjänstemän har mycket att vinna på att ha nära kontakt med länets bygdegårdar. För bygdegårdarna är viktiga för att göra verklighet av politiska beslut.

Bygdegårdarna är en viktig part för regionen och kommunerna

Det finns 27 ideella bygdegårdsföreningar i Södermanland – framför allt i glesbygden. Dessa allmänna samlingslokaler är ett stabilt och livskraftigt nätverk som ger sammanhållning, livskraft och framtidstro.

Länets bygdegårdar är en viktig lokal part i landsbygdsutvecklingen. I samtal med bygdegårdarna är det möjligt att hitta lösningar som gynnar lokal service, näringslivet, civilsamhället och många andra för lokalerna och eldsjälarna finns redan på plats.

Den lokala bygdegården är en tillväxtfaktor. En positiv befolkningsutveckling kräver tillgång till vård, skola, omsorg, och kultur. Landets alla bygdegårdar gör det möjligt att skapa en levande landsbygd där såväl kultur som annan samhällsservice får plats.

För att bli ännu bättre behöver länets bygdegårdar:

  • Tekniska möjligheter i form av exempelvis internetfiber.
  • Ökade ekonomiska förutsättningar till samverkan och samarbete med nationella- och regionala institutioner, producenter och andra arrangörer.
  • Stärka arrangörsledet med resurser och kunskap för att ge bättre möjlighet till lokala arrangemang.
  • Kompensation och stöd för de ekonomiska förluster coronaviruset orsakat.

Bygdegårdarna skapar gemenskap och driver landsbygdsutveckling

Länets bygdegårdar skapar gemenskap mellan människor och driver en offensiv landsbygdsutveckling. Bygdegårdarna ger praktiska förutsättningarna att gå från ord till handling genom att erbjuda lokaler. Samlingslokaler har varit och är grundläggande för föreningsliv, kultur, folkhälsa och landsbygdsutveckling.

Bygdegårdarna finns i hela länet, värnar och utvecklar ett demokratiskt samhälle där kulturen är stark, fri och självständig. Aktiva eldsjälar jobbar ideellt för att värna, främja och utveckla den lokala demokratin. Samtidigt skapar lokalerna möjligheter för företagande, upplåter scener för teater, konst, kultur och delaktighet i lokalsamhället.

Bygdegårdarna skapar framtidstro

Alla som är aktiva i en bygdegårdsförening eller har besökt möten, fester och andra arrangemang, känner att kulturen skapar framtidstro och attraktionskraft för bygden. Demokrati, yttrandefrihet och konstnärlig frihet är inte självklart. Bygdegårdarnas bidrag till lika möjligheter oavsett vem du är och vart du bor handlar om att föra människor samman, öka bildningen och stärka banden mellan människor.

Bygdegårdarna bidrar till ett enat och öppet Sverige

Det är viktigt att politiker och beslutsfattare prioritera utifrån den djupt rotade tanken om att landsbygdsutvecklingen bidrar till ett starkt, enat och öppet Sverige. Bygdegårdarna motverkar antidemokratiska krafter och fördomar genom att människor och grupper träffar varandra.

Coronaviruset hotar landsbygdsutvecklingen

När intäkterna för uthyrning av samlingslokalerna försvinner och arrangemangen inte blir av är coronaviruset ett hot mot utvecklingen på landsbygden. De allmänna samlingslokalerna har en unik roll att tillhandahålla lokaler för ideell, privat och offentlig sektor. Därför är det extra angeläget att stat, region och kommun ger resurser till länets bygdegårdar. För en mer levande landsbygd är behovet av öppna mötesplatser för kultur, demokrati och lokalt utvecklingsarbete stort. Här har bygdegårdarna en stor och viktig roll.